Medezeggenschapsraad

De Wet Medezeggenschap Scholen (afgekort WMS)  bepaalt dat elke school een MR moet hebben. Op stichtingsniveau hebben we de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR) waarin een vertegenwoordiging zit van de schoolmedezeggenschapsraden (in totaal bestaat de GMR uit 3 ouders en 3 leerkrachten).
De bevoegdheden van de MR bestaan uit advies- en/of een instemmingsrecht op een aantal beleidsterreinen van het bevoegd gezag en de School Advies Commissie.
Deze bevoegdheden zijn vastgelegd in een medezeggenschapsreglement.
De MR bestaat uit vier personen; twee uit de ouder- en twee uit de personeelsgeleding. Als een school meer dan 200 leerlingen heeft, mag de MR (conform het medezeggenschaps-statuut) worden uitgebreid.
De vergaderingen bestaan uit een openbaar en een besloten gedeelte. Bij het openbare gedeelte is uiteraard iedereen welkom en de notulen hiervan zijn te lezen op het mededelingenbord bij de hoofdingang. Ook kunt u  de verslaglegging van de MR vergaderingen lezen op de website van onze school.
Tevens maakt de MR melding van haar activiteiten in haar jaarverslag.
De (G)MR-reglementen alsmede de verdeling van de bevoegdheden kunt u vinden op de website van de Stichting: www.primenius.nl.

De MR bestaat uit de volgende personen:

Namens de ouders:         

  • Gerard Peters (voorzitter)
  • Stefan van Ravenzwaaij (secretaris)

Namens de leerkrachten:    

  • Joep Fokkert
  • Ramon Knegt