Over ons

De Sint-Henricusschool is een katholieke basisschool in Klazienaveen, die zich ten doel stelt onderwijs te realiseren op een hoog kwaliteitsniveau voor kinderen van 4 t/m 12 jaar. Het kind wordt in een sfeer van vertrouwen en met respect voor elkaar uitgedaagd en ondersteund om zichzelf in cognitief, sociaal-emotioneel, cultureel en lichamelijk opzicht te ontplooien. Binnen onze totale schoolgemeenschap, team en uiteraard ook de ouders, zien we het kind als uniek, sociaal en leerbaar. Het kind staat bij ons centraal. 

Onze leerlingen
We staan open voor iedereen, ook voor kinderen van andere gezindten. Wel gaan we er van uit dat men onze uitgangspunten onderschrijft. De St. Henricusschool ligt in het centrum van Klazienaveen aan de zuidkant van het kanaal. Uit dit gebied komen de leerlingen dan ook voornamelijk. De Sint-Henricusschool is een laagdrempelige school voor alle betrokkenen. Als school staan we middenin de dorpsgemeenschap van Klazienaveen. We proberen rekening te houden met de achtergronden, ervaringen en belevingen van de leerlingen van onze school. In onze school wordt in hoofdzaak klassikaal onderwijs gegeven. Dit kunt U echter niet vergelijken met het klassikale onderwijs van vroeger. Zo werken onze leerlingen regelmatig zelfstandig of in samenwerking met anderen aan verschillende leerdoelen en opdrachten. De groepsleerkracht geeft op deze momenten zijn/haar aandacht aan groepjes leerlingen die met het zelfde leerdoel bezig zijn, aan individuele leerlingen met een specifieke leervraag of aan het voeren van leer-/reflectiegesprekken met leerlingen.
De vakken wereldoriëntatie (o.a. aardrijkskunde, geschiedenis, biologie) bieden we thematisch aan onde de noemer WereldWijzer. Dit doen we in schoolbrede thema's, zodat alle leerlingen binnen hetzelfde thema op hun eigen niveau opdrachten maken. Hierbij maken wij gebruik van leskaarten en verwerkingsvormen, die gericht zijn op de theorie van meervoudige intelligentie (Gardner).
Aan onze school is een voorschool (van stichting Peuterwerk) verbonden, waardoor veel leerlingen als ze bij ons op school komen al een VVE-programma gevolgd hebben.

Het leerlingenaantal is de laatste jaren gegroeid. Er zijn ongeveer 220 kinderen op onze school verdeeld over 9 groepen.

Waar we sterk in zijn

  • Wij zijn een katholieke school met sterke normen en waarden;
  • Wij ontwikkelen on richting gepersonaliseerd onderwijs, waarbij de leerling en zijn persoonlijke ontwikkeling centraal staan;
  • Wij hebben hoge verwachtingen van onze leerlingen, leggen de lat hoog en werken doelgericht;
  • Wij werken met schoolbrede thema's voor wereldoriëntatie;
  • Wij leren onze leerlingen hoe zij het best kunnen leren;
  • Wij hebben de groep en een positieve groepsvorming hoog in het vaandel staan en zitten daarom twee keer per dag in de kring om verwachtingen te bespreken en hierop te reflecteren;
  • Wij werken met moderne leermiddelen (bv. Snappet op de iPad);
  • Wij hebben veel ruimte in en rond de school;
  • We hebben een voorschool in de school;
  • Wij hebben een BSO in school.

Ons onderwijsaanbod
We maken deel uit van het samenwerkingsverband Passend Onderwijs Emmen/Borger-Odoorn. Er zijn afspraken gemaakt over wat ouders mogen verwachten van het onderwijs van de school. Wij vinden het onze taak om onze kinderen zodanig onderwijskundig en opvoedkundig te begeleiden dat ieder kind na de basisschool het voortgezet onderwijs moet kunnen volgen op het niveau dat zo veel mogelijk overeenkomst met zijn/haar capaciteiten. Om recht te doen aan de verschillen in ontwikkeling en leerprestaties tussen de leerlingen volgen wij ze nauwgezet en bieden zoveel mogelijk leerstof aan, die past bij zijn/haar capaciteiten (gepersonaliseerd leren).

 

Ook zien wij als taak de leerlingen te begeleiden naar zelfstandigheid en ze weerbaar te maken in de steeds veranderende open en multiculturele maatschappij. We proberen zoveel mogelijk aan te sluiten bij de talenten van elk kind. Binnen de vak- en vormingsgebieden wordt prioriteit gegeven aan taal/lezen en rekenen. Naast kennisoverdracht die op dit moment in de maatschappij nodig is, willen we de kinderen ook vaardigheden aanleren om in de toekomst zelf de kennis en informatie die zij nodig hebben te verwerven.

In ons schoolondersteuningsprofiel kunt u lezen over onze mogelijkheden om leerlingen te ondersteunen en ook waar onze grenzen liggen. U kunt  in ons schooljaarverslag lezen wat de Inspectie van Onderwijs in haar rapport over kwaliteit op de Sint-Henricusschool zegt.
 
Onze ambitie
De missie van onze school brengen we tot uiting in de volgende kernachtige uitspraak: “St Henricusschool: “Uitdagend onderwijs”. Dit laten wij ook zien in ons logo: uit het springende kind spreekt dynamiek. De kleuren staan voor fleurigheid en frisheid. Ouders en leerkracht delen hetzelfde doel: samen staan we voor de goede ontwikkeling van het kind.  Daarom blijven we ons als team continue ontwikkelen, verbeteren en aanpassen aan veranderende omstandigheden In ons school(jaar)plan kunt u lezen wat onze doelen zijn en hoe we daaraan werken.