Team

Momenteel werken er 16 personeelsleden op de Sint-Henricusschool, parttimers en fulltimers. 12 onderwijsgevenden (leerkrachten en directie), 1 MIB-er (Meerschools Intern Begeleider) en 5 onderwijsondersteunenden (2 onderwijsassistenten, 1 conciërge en 2 schoolschoonmaaksters). 

 • Directeur: Miranda Walstra-Rocks
 • MIB'er: Marian Hemel-Berens
 • Groep 1/2 A: Evelien Rolink
 • Groep 1/2 B: Astrid Meyer-Haverkort
 • Groep 1/2 C: Judith Vieveen
 • Groep 3A:  Linda de Vries-Heller en Bert Jan Volders
  Groep 3B: Laura Peter en Melanie Hoogenberg-Schnoing
 • Groep 4: Hilde Hoekstra-Zuidema en Melanie Hoogenberg-Schnoing 
 • Groep 5: Joep Fokkert en Ramona Gerdes
 • Groep 6: Marianne Rolink-Wessel 
 • Groep 7: Hetty Winkelman en Bert Jan Volders
 • Groep 8: Ramon Knegt en Ramona Gerdes
 • Onderwijsassistent: Christel Blanke
 • Conciërge: 

Pedagogisch vaardig
De leerkrachten zijn zich goed bewust van hun rol op school. Zij zijn pedagogisch vaardig en zorgen voor een goed pedagogisch klimaat, waarin de leerlingen prettig en met vertrouwen kunnen werken en leren. Dat doen zij door:

 • Oog en oor te hebben voor alle leerlingen om zo goed aan te kunnen sluiten bij hun belevingswereld en ze het gevoel te geven dat ze er mogen zijn;
 • De leerlingen op een positieve manier te benaderen. De leerkrachten belonen gewenst gedrag en de leeractiviteiten van de kinderen, ze geven regelmatig complimenten;
 • Zich steeds bewust te zijn van hun voorbeeldfunctie en daar naar te handelen;
 • Verschillen tussen leerlingen te herkennen en erkennen en ze te helpen hun talenten te ontwikkelen;
 • Leerlingen ruimte te geven hun eigen interesses te delen en uit te dagen nieuwe dingen te leren en (steeds meer) verantwoordelijkheden te nemen;
 • Hoge verwachtingen te hebben van alle leerlingen o.a. ten aanzien van lesdoelen, werkhouding, omgang met andere leerlingen en materialen, ze vertrouwen te schenken en hen de gelegenheid te geven zelfstandig te werken;
 • Steeds te (blijven) werken aan een positieve groepssfeer, waarin iedere leerling zich prettig kan voelen en waarin de leerlingen respectvol en sociaal met elkaar omgaan;
 • Pest- en ander ongewenst gedrag adequaat te voorkomen en/of te stoppen en gewenst gedrag te stimuleren.

Didactisch vaardig

 • De leerkrachten zijn didactisch vaardig en stemmen hun onderwijskundig handelen af op de leerlingen in hun groep en creëren optimale omstandigheden om de kinderen effectief te laten leren. Dat doen zij door:
 • Zelf een nieuwsgierig en leergierig rolmodel te zijn;
 • Enthousiast te zijn voor ontwikkeling en leren;
 • De onderwijstijd effectief en efficiënt te gebruiken;
 • Een goed klassenmanagement, zodat voor de leerlingen duidelijk is wat van hen verwacht wordt en door de praktische inrichting van het lokaal weten waar ze materialen kunnen vinden en weer op kunnen bergen;
 • De ontwikkeling en leerbehoeften van elke leerling nauwkeurig te monitoren om zo een goed voorbereide leeromgeving te creëren, waardoor de lesstof aansluit bij de leerstijlen en ontwikkeling van alle leerlingen;
 • Boven de lesstof te staan, de leerlijnen te kennen en deze door effectieve instructie aan te bieden aan de leerlingen en daarbij rekening te houden met verschillen tussen leerlingen;
 • Te zorgen voor afwisseling in activiteiten door te variëren in werkvormen, schriftelijke en mondelinge activiteiten af te wisselen, net als rust en beweging;
 • Het leren voor de leerlingen betekenisvol te maken en een rijke leeromgeving te creëren, zodat er een vanzelfsprekende aandacht en leren ontstaat;
 • Leerlingen een actieve rol en verantwoordelijkheid te geven in hun eigen leerproces;
 • Regelmatig met individuele leerlingen te spreken, ze eigen verantwoordelijkheden te geven en de gang van zaken in de klas met de leerlingen te bespreken en te reflecteren;
 • Zelfstandigheid en samenwerking te stimuleren door vertrouwen en ruimte te geven aan kinderen;
 • Veel vragen te stellen, die leerlingen aanzetten tot ontdekken, onderzoeken en creatief probleemoplossend denken en handelen;
 • De talenten en interesses van leerlingen te stimuleren en te benutten voor het onderwijs;
 • Met de collega’s een goede afstemming en doorgaande lijn in de school te waarborgen.