Identiteit

In de visie van onze school wordt al de katholieke identiteit van de school genoemd. Als één van de 34 scholen van de Stichting Primenius vervult de St Henricusschool haar educatieve taak, mede vanuit een stelsel van waarden die geworteld zijn in de katholieke traditie. De katholieke identiteit van onze school spreekt hier uit en is nader te beschrijven door - vanuit de katholieke traditie - te spreken over vieren, leren, zorgen en gemeenschap. Want de katholieke identiteit met de visie op God en mensen wordt zichtbaar in hoe wij vieren met elkaar, wat we de kinderen leren, in hoe we zorgen voor elkaar, binnen en buiten de school en hoe we een gemeenschap willen zijn.

Vieren
Als school geven we veel aandacht aan vieren. Verschillende feesten en gedenkmomenten worden tot een viering in de school, elk met hun eigenheid en sfeer. Gedurende het jaar vieren we de feesten uit de katholieke traditie, m.n. Advent, Kerstmis, St. Maarten, Sinterklaas en Carnaval. Andere feesten door het jaar die we vieren zijn Nieuwjaar en het afscheid van groep 8. Daarnaast is vieren is voor ons het samen beleven van bijzondere momenten uit het leven, zoals verjaardagen van kinderen en leerkrachten (Meesters- en Juffendag), afscheid nemen van leerlingen of leerkrachten, een huwelijk, de geboorte van een broertje of zusje, maar ook het overlijden van iemand. Voorafgaand aan de viering krijgen de kinderen uitleg over de betekenis van het feest, vaak a.d.h.v. Trefwoord. De voorbereiding van de viering is minstens zo belangrijk als de viering zelf om de viering goed tot zijn recht te laten komen. Zo krijgen ook Pasen en Pinksteren aandacht, ook al vieren we die twee kerkelijke feesten niet in de school. Carnaval is een feest dat al wel gevierd wordt, maar juist inhoudelijk wat meer aandacht mag krijgen.

Het vieren helpt ons het leven te leren kennen in vreugde, in verdriet en om de bijzondere momenten in het leven een plek te geven. Ook helpt het vieren ons om tradities door te geven, om ons geloof te beleven en verbondenheid met elkaar uit te drukken. Veel van de kinderen kennen de katholieke feesten niet van huis uit; toch wil de school staan voor het doorgeven van de tradities rond deze feesten door ze te vieren en erover te vertellen. Het team werkt eraan ook feesten als de start en de afsluiting van het schooljaar tot een viering te maken, mogelijk in de kerk. 

Leren
Leren is kennis maken met wat we vanuit de wereld en de traditie willen doorgeven. Leren heeft voor ons alles te maken met verhalen en gebruiken uit de Bijbel en de kerkelijke traditie. Via deze verhalen vertellen wij de kinderen dat mensen gevormd zijn naar Gods beeld. Deze verhalen en gebruiken gaan iets betekenen voor kinderen en leerkrachten als zij hun eigen leven hierdoor laten inspireren. We proberen de kinderen het bijzondere in de din-gen om hen heen te leren zien. Dat doen we door dagelijks via de methode Tref-woord te werken aan het vak gods-dienst/levensbeschouwing. Maar daarnaast is dit leerproces doorweven in ons hele doen en laten en in onze houding naar elkaar en naar buiten:  het is niet beperkt tot het werken met Trefwoord.

Zorgen/dienen
Als school willen wij aandacht en zorg voor elkaar centraal stellen, zowel de zorg voor mensen als de zorg voor het milieu. Vooral als mensen tekort gedaan worden, ziek zijn of met sterven te maken krijgen willen we er als school zijn met aandacht en zorg. Dan bieden wij elkaar troost en wanneer het past gebruiken we verhalen en boeken die het gevoel verwoorden en die vanuit onze traditie vertellen over vertrouwen en over een leven na de dood. Rond situaties van rouw werken we met een rouwprotocol. Daarnaast stimuleren we de aandacht voor elkaar door actief te werken aan sociaal-emotionele vorming die past bij de waardengemeenschap die wij als school zijn. Zo willen we elkaar dichtbij helpen en dienstbaar zijn aan elkaar. De zorg strekt zich verder uit tot diegenen die het minder goed hebben dan wij, in ons eigen land of in de derde wereld in de vorm van bv. Actie Schoenendoos, de Vastenaktie en Wereldmissiedag. Als er iets te verdelen is in de school, bv. spullen die over zijn, dan zorgen we voor een goede bestemming. 

Gemeenschap  vormen
De school hecht aan het vormen van een gemeen-schap binnen en buiten de school. Mensen hebben elkaar nodig en als individu red je het niet. Respect voor elkaar staat bij ons centraal. We hebben daar-toe een bewuste keuze gemaakt met wie wij een goede band willen opbouwen en werken de volgende relaties binnen en buiten de school uit in het kader van gemeenschap vormen.

Gemeenschap vormen binnen de school
Iedere leerling is welkom in onze school, ook kinderen van andere gezindten. Als katholieke school willen we deze openheid uitstralen. We proberen rekening te houden met de achtergronden, ervaringen en belevingen van de leerlingen van onze school. We gaan er daarbij vanuit dat de ouders onze doelstellingen onderschrijven: alle kinderen doen mee aan het volledige lesprogramma en aan alle activiteiten in de school. Er wordt daarom in principe geen vrijstelling van het onderwijs verleend en er zijn geen vervangende onderwijsactiviteiten.

We hechten waarde aan het respectvol omgaan met elkaar en proberen er samen vorm aan te geven. We doen dat mede in de overtuiging dat de boodschap en levenswijze van Jezus van Nazareth ook in deze tijd van grote waarde kan zijn. Respect voor de schepping en onderlinge verdraag-zaamheid zijn waarden, die belangrijk zijn voor de opvoeding van kinderen. In de wijze waarop wij met elkaar omgaan laten wij ons leiden door de normen en waarden, voortko-mende uit onze katholieke kijk op het leven. Ze spelen een belangrijke rol in de ontwikkeling van het opgroeiende kind. Dat betekent o.a. dat we het belangrijk vinden:

  • dat de kinderen ontdekken wat zinvol in in het leven
  • dat ze ervaren dat er een God is die voor hen zorgt
  • dat ze respect en zorg hebben voor elkaar
  • dat ze eerbied hebben voor natuur en milieu
  • dat ze hun talenten zo goed mogelijk ontwikkelen
  • dat de kinderen zich verantwoordelijk voelen voor elkaar en voor hun taken (hulpvaardigheid, delen, solidariteit)
  • dat kinderen elkaar de ruimte geven om te leven en om samen te werken
  • dat kinderen ervaren dat “elkaar vergeven” hen een beter gevoel kan geven.

​Het contact met de ouders is heel belangrijk voor ons, want het opvoeden van kinderen is een gezamenlijke doelstelling van ouders en schoolteam. Via de Oudervereniging wordt de band met de ouders vormgegeven. In de Medezeggenschapsraad kunnen ouders in vertegenwoordiging meepraten over het beleid van de school. Alle ouders krijgen op informatieavonden en in rapportagegesprekken inzicht is wat de school doet en wat er in de klas met hun kind gebeurt. Als hulpouder kunnen ouders daadwerkelijk hulp bieden. Via verschillende kanalen als  weekbericht, mails via leerlingadministratieprogramma , het ouderportal en de website van de school worden ouders op de hoogte gehouden. Ouders worden regelmatig bevraagd op wat ze vinden over wat de school doet en dan blijkt dat ouders tevreden zijn. 

Gemeenschap vormen naar buiten toe
De Henricusschool staat middenin de dorpsgemeenschap van Klazienaveen. Het contact met de parochie speelt daarbinnen een bijzondere rol. De school onderhoudt contact met de parochie rond bepaalde vieringen en rond goede doelen als Aktie Schoenendoos, Vastenaktie en Wereldmissiedag. De school wil in gesprek gaan met de parochie om het contact met de parochie versterken. Er zijn daarnaast veel relaties vanuit de school binnen de dorpsgemeenschap van Klazienaveen, zowel op het terrein van onderwijs (bv. voortgezet onderwijs, Brede school, etc.), als op andere terreinen (bv. de middenstandvereniging, GGZ, etc.). Dit vraagt van de school dat wij deelnemen aan dorpsactiviteiten zoals HaVeKa-voetbal- en handbalmiddagen, avondvierdaagse, etc.