Onderwijsconcept

Op de Sint Henricusschool werken we volgens een kwalitatief sterk onderwijsconcept. Wij vinden het belangrijk dat er een goede balans en interactie is tussen leerling, leerkracht en leerstof. Om dat te bereiken gebruiken we elementen van traditioneel vernieuwingsonderwijs (o.a. Daltononderwijs, Jenaplanonderwijs) en voegen daar elementen van hedendaagse onderwijsspecialisten aan toe (o.a. Robert Marzano, Spencer Kagan, Howard Gardner, Carol Dweck).
Wij werken volgens het leerstofjaarklassensysteem. In dit systeem is alle basislesstof in leerlijnen uitgezet, verdeeld over de jaargroepen. Zo kunnen we garanderen dat alle leerlingen alle basisleerstof aangeboden krijgen, waarmee we voldoen aan de kerndoelen en referentiekaders van het Ministerie van Onderwijs.
Omdat wij stellen dat elke leerling uniek is, doen wij zoveel mogelijk recht aan de verschillende interesses, talenten, leerstijlen en onderwijsbehoeften van elke individuele leerling (gepersonaliseerd onderwijs en meervoudige intelligentie). Wij volgen de ontwikkeling van alle leerlingen aandachtig, voeren leergesprekken met ze en we dagen de leerlingen uit tot verdere ontwikkeling.
We besteden op onze school veel aandacht aan de basisvaardigheden. Goed technisch kunnen lezen, rekenbewerkingen maken, kunnen spellen en een grote woordenschat opbouwen zijn belangrijke voorwaarden om moeilijkere vaardigheden, zoals begrijpend lezen en studievaardigheden te ontwikkelen.
Wereldoriëntatie heeft een belangrijke plek in ons onderwijs. We zien dit als een belangrijke bron voor onze leerlingen om hun omgeving (en verder) te verkennen en begrijpen. Spelenderwijs ontdekken de leerlingen de wereld. We stimuleren de leerlingen zichzelf vragen te stellen en onderzoek te doen om antwoorden te vinden.
In ons onderwijs besteden we veel aandacht aan de zelfstandigheid van leerlingen. Al vanaf groep 1/2 leren we ze zelf hun werk te plannen en verantwoordelijkheid te dragen middels de taken op het planbord en in de hogere groepen dag- en weektaken. We geven onze leerlingen ruimte en  stimuleren ondernemend gedrag bij de door leerlingen zelf oplossingen te laten zoeken en door ze zelf na te laten denken. De leerlingen krijgen zo een actieve rol in hun eigen leerproces. Het leert ze creatief na te denken en het versterkt de intrinsieke motivatie.
Met dag- of weektaak werken de leerlingen aan de leerstof van die dag of week. Dit kunnen ze doen in hun eigen tempo en in een zelfgekozen volgorde. De leerkracht volgt de leerlingen hierbij nauwkeurig en ziet erop toe dat ze allemaal effectief werken en de juiste instructies krijgen. In principe krijgt een leerling instructie als de leerkracht beoordeelt dat hij/zij dat nodig heeft op basis van leerlijnen of observatie- en toetsgegevens. Een leerling  kan zelf ook aangeven instructie te wensen. Instructies worden gegeven aan de instructietafel met behulp van het digibord.
We geven de leerlingen veel vertrouwen, zodat ze kunnen werken aan hun autonomie. Zo kijken de leerlingen geregeld hun werk zelf na en kunnen ze, als ze hun weektaak af hebben zelfstandig verder werken met keuzeopdrachten of ze kunnen aan de slag met hun interessewerk. Uiteraard staat de leerkracht zowel bij het zelfstandig nakijken als bij het werken aan keuze- en interessewerk op de achtergrond om de kwaliteit te waarborgen.
De leerkrachten houden regelmatig leergesprekken met de groep, kleine groepjes en individuele leerlingen om het leerproces en de leerbehoeften samen met de leerling helder te krijgen. Geregeld presenteren de leerlingen hun leerproduct aan de groep, zodat ze met vertrouwen leren spreken in het openbaar.
In ons onderwijs besteden we veel aandacht aan de sociale ontwikkeling van de leerlingen. Nadruk ligt op de plek van een kind in de groep inneemt en het aangaan van relaties en het tegengaan van pesten (KIVA). Daarom werken onze leerlingen veel samen. Goed samenwerken leren we de leerlingen door ze coöperatieve didactische structuren aan te leren, zodat het maken van een opdracht ook echt een gezamenlijk verantwoordelijkheid wordt. Zo bevordert het ook het positieve werkklimaat.
Op onze school is elkaar helpen en samenwerken vanzelfsprekend, niet alleen tussen leeftijdsgenootjes, maar regelmatig ook groepsdoorbrekend.

Naar gepersonaliseerd leren
Alle basisscholen van de Stichting Primenius ontwikkelen hun onderwijs de komende jaren naar gepersonaliseerd leren. Dat doen zij allemaal op hun eigen wijze, zodat elke school zijn eigen identiteit houdt.
Gepersonaliseerd leren houdt in dat iedere leerling werkt aan doelen, waar hij/zij zelf aan toe is. Door leergesprekken tussen de leerkracht en de leerling, het opstellen van eigen leerlijnen en leerdoelen, de inzet van moderne onderwijsmiddelen en de opbouw van een portfolio begeleiden wij de leerling om (mede-)regisseur van zijn/haar eigen leerproces te worden.
Het is de bedoeling dat alle scholen van Primenius in schooljaar 2019/2020 gepersonaliseerd onderwijs kunnen aanbieden.