Visie & missie

Op de Sint Henricusschool staat het kind centraal. Wij hebben ons onderwijs zo vormgegeven dat elk kind uitgedaagd wordt om zich optimaal te ontwikkelen en een kansrijke toekomst tegemoet gaat. Ons motto is ; “Uitdagend onderwijs”.
Op de Sint Henricusschool vinden wij het van groot belang dat onze leerlingen zich optimaal kunnen ontplooien, waarbij zij van ons ruimte krijgen om hun eigen unieke talenten en interesses in te zetten voor hun leerproces. Wij zien onze school als een positieve plek, waar leerlingen zich thuis kunnen voelen en in wederzijds vertrouwen met de leerkrachten en medeleerlingen heel veel kennis en vaardigheden opdoen. Als school bieden wij onze leerlingen een vertrouwde en uitdagende leeromgeving, waarin we ze stimuleren te ontdekken en onderzoeken. Hiermee zetten we de van nature aanwezige nieuwsgierigheid van de leerlingen in om een grote betrokkenheid te realiseren, ze creatief te laten denken en hoge leerresultaten te laten halen.
Wij hebben hoge, positieve verwachtingen van onze leerlingen. Wij volgen structureel hun cognitieve en sociaal-emotionele ontwikkeling om zo passend onderwijs voor al onze leerlingen te kunnen bieden.
Op de Sint Henricusschool realiseren wij ons dat ons onderwijs toekomstgericht moet zijn. De wereld verandert snel en kennis en vaardigheden veranderen mee. Daarom bieden wij innovatief onderwijs, waarin ontdekken/onderzoeken, effectieve instructie, construeren, coöperatief samenwerkend leren, moderne leermiddelen en leren leren een belangrijke plaats hebben.

Onze onderwijsvisie is gebaseerd op ons kindbeeld en wereldbeeld:

Kindbeeld

 • Ieder kind is uniek
  Kinderen hebben allemaal een eigen karakter met eigen interesses en talenten. Wij hebben oog en oor voor de kinderen en gaan uit van het positieve. Wij zien de meerwaarde in de verschillen tussen alle kinderen en helpen ze hun leervaardigheden en talenten te ontwikkelen.
 • Ieder kind wil de wereld ontdekken
  Kinderen zijn van nature nieuwsgierig, creatief en ondernemend. Zij willen de wereld om hen heen ontdekken en begrijpen. Wij geven de kinderen ruimte om hun leergierigheid en fantasie optimaal te benutten bij hun ontdekkingstocht.
 • Ieder kind zoekt geborgenheid
  Kinderen hebben behoefte aan een duidelijke, liefdevolle leeromgeving, waarin hij/zij vol zelfvertrouwen uitdagingen aan durft te gaan. Wij bieden een veilige, rijke leeromgeving, waarin kinderen stappen vooruit kunnen maken.
 • Ieder kind is sociaal
  Kinderen zijn sociaal. Zij zoeken interactie en samenspel om van en met elkaar te leren. Wij geven de kinderen mogelijkheden tot en oefening in sociale interactie in de groep.
 • Ieder kind heeft een context
  Kinderen groeien allemaal op in een verschillende thuissituatie. Deze kan helpend of belemmerend zijn voor een optimale ontwikkeling. Wij zien de context waarin de kinderen opgroeien en bieden daarbij passende ondersteuning, waarbij wij hoge, positieve verwachtingen hebben.

Wereldbeeld

 • Snel
  De wereld waarin onze kinderen opgroeien, verandert razendsnel. Relevante kennis en vaardigheden veranderen mee. Wij bereiden onze leerlingen voor op een toekomst, waarvan we niet kunnen voorspellen hoe die er uit ziet. Daarom bieden wij innovatief onderwijs, dat ze voorbereid op een leven lang leren.
 • Globalisering
  Door snelle verbindingen ontstaan economische en sociale verbanden tussen verschillende landen en mensen met verschillende achtergronden. De wereld lijkt daardoor steeds kleiner te worden en globale vraagstukken komen dichterbij de school. Wij bieden onderwijs, dat de kinderen voorbereid op actief (wereld)burgerschap.
 • Individualisering
  In onze westerse samenleving is een duidelijke trend te zien van individualisering. Wij zien als school de meerwaarde van de ontwikkeling van zelfstandigheid en zelfbewustzijn, maar plaatsen dit altijd in de sociale context die past bij onze katholieke identiteit. Onze school staat open, midden in de samenleving.
 • Digitalisering
  De digitalisering en robotisering heeft in de wereldeen steeds belangrijke plaats. Via internet is snel contact te leggen, is dat makkelijk op te slaan en is informatie overal beschikbaar. Wij benutten de mogelijkheden en kansen die de digitalisering biedt om onze kinderen goed voor te bereiden op de wereld van morgen.
 • Duurzaamheid
  In alle snelheid van verandering is behoefte aan duurzaamheid. Waarden en tradities die bijdragen aan de kwaliteit van leven in het heden zonder daarbij de toekomst te schaden. Wij zijn een school waar alle ontwikkelingen plaatvinden met een hoge kwaliteit voor ogen, respect voor de menselijke maat en onze omgeving.