Ouderbetrokkenheid & ouderbijdrage

Hulpouders: zonder de daadwerkelijke hulp van ouders kan onze school niet naar behoren functioneren. Op onze school wordt steeds ruim voor de feestdagen. schoolreisjes en andere activiteiten de medewerking gevraagd van ouders. Dat doet de school zelf, soms doet de O.R. dat. Zo vragen wij hulp bij:

  • begeleiding bij schoolreizen
  • hulp bij het schoolfeest
  • typen van het weekbericht
  • hulp bij sportdagen
  • verlenen van vervoer als kinderen ergens op bezoek gaan
  • helpen bij verschillende klussen

Elke vrijdag ontvangt elk gezin het weekbericht per mail. Ouders die het aangeven, kunnen de papieren versie ontvangen.  Hierop vindt U allerlei informatie omtrent allerlei zaken zoals bijv. info van groepen, afwezigheid leerkrachten, verjaardag leerkrachten, oud papier, etc. Het weekbericht is bedoeld om steeds zoveel mogelijk informatie aan ouders en kinderen door te geven. Op deze manier proberen wij onze berichtgeving aan U zoveel mogelijk te bundelen en voorkomen we dat kinderen onnodig veel losse brieven meekrijgen. Bovendien kunnen zo alle ouders op de hoogte zijn van de activiteiten op school. Het weekbericht kunt U ook vinden op de site van onze school. Het weekbericht wordt per émail ver-stuurd.                       

Ouderbijdrage
De leden van de oudervereniging betalen een vrijwillige bijdrage, die tijdens de jaarvergadering officieel wordt vastgesteld, aan de O.R. Deze ouderbijdrage (hoogte hiervan staat in organisatorisch deel) is vrijwillig en de school mag een leerling niet weigeren als ouders de ouderbijdrage niet willen betalen. Weest U zich er wel van bewust dat als niet betaald wordt bepaalde activiteiten geen doorgang kunnen vinden. Scholen mogen een vrijwillige financiële bijdrage vragen voor alle activiteiten die niet tot het gewone lesprogramma behoren en die dus niet door het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap-pen worden betaald. Hierbij kunt U denken aan activiteiten als bijv. Sint-Maarten, Sinterklaasfeest, Kerstmaaltijd, schoolfeest, paaseieren, onkosten avondvierdaagse, onkosten play-back, maar ook schoolkamp en schoolreizen. 

Na de jaarvergadering ontvangen alle ouders een nota om de bijdrage te betalen. Ouders die proble-men hebben om dit in één keer te kunnen betalen kunnen met de penningmeester een gespreide betaling regelen. Gezinnen die echt financiële problemen hebben, kunnen een aanvraag voor steun indienen bij de Gemeente Emmen, VGH/Stimuleringsregeling, Antwoordnummer 334, 7800 WB Emmen. Deze stichting draagt bij aan kosten als boeken, sportkleding of schoolkamp.