Als uw kind ziek is, moet u dat ‘s morgens voor 8.30 uur aan de school doorgeven. Wij verwachten dat afspraken voor doktersbezoek en dergelijke zoveel mogelijk buiten schooltijd gepland worden. Wij vragen u om -als u uw kind in de klas brengt- het lokaal te verlaten bij de aanvang van de les. Iedere dag worden de absentielijsten ingevuld.

Bij onduidelijke reden van verzuim wordt contact opgenomen met de ouders.

Met ingang van 1 april 2017 zijn alle scholen verplicht het verzuim van een leerling te registreren in het zogenaamde Verzuimregister van DUO (Dienst Uitvoering Onderwijs van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap).

Dit geldt in ieder geval tot de 16e levensjaar van een leerling.

De registratie kan gaan over geoorloofd verzuim, zoals ziekte en verzuim op basis van verleend verlof. Verzuim op basis van verleend verlof kan slechts éénmaal per schooljaar worden toegekend voor maximaal 10 dagen. Het wordt alleen toegekend als ouders kunnen aantonen dat zij alle schoolvakanties niet in staat zijn om een aaneengesloten periode van 14 dagen als gezin op vakantie te gaan. De directeur van de school verleent toestemming voor dit verlof aan de ouders. De eerste twee weken na de zomervakantie kan geen toestemming worden verleend voor dit verlof.

Voor verzuim op basis van gewichtige redenen moet de ouder een verzoek indienen bij de directeur van de school. Dit verzuim geldt voor maximaal 10 schooldagen. (Zie ook onder ‘Omstandigheden die in aanmerking komen voor extra verlof’ op de volgende pagina.)

Ongeoorloofd verzuim moeten scholen, naast registratie in het Verzuimregister, melden aan de Leerplichtambtenaar. Dit geldt voor onderstaande situaties.

Meer verzuim dan 16 uur in vier weken. (Of bij minder uren, als de school vermoedt dat het verzuim te maken heeft met achterliggende problemen van de leerling.)

- Langdurig verzuim van meer dan 4 weken zonder geldige redenen

- Luxe verzuim

We spreken van luxe verzuim als een leerplichtige buiten de schoolvakanties om op vakantie gaat.

Als we als school deze melding niet maken en de onderwijsinspectie komt hier achter, dan heeft de onderwijsinspectie op grond van artikel 27 van de Leerplichtwet de mogelijkheid een boete op te leggen aan de school. Het betreft een bestuurlijke boete van ten hoogste € 1000 per overtreding met een maximum van € 100.000 per schooljaar (afhankelijk van het aantal leerlingen op een school).